چهارشنبه 28 مهر 1400  

قوانین

لیست.

                                                     
قانون بودجه سالانه 99 کل کشور

قانون بودجه سالانه 97 کل کشور
          قانون بودجه سالانه 98 کل کشور     

اصلاحیه قانون بودجه سال 96 بند ج تبصره 13         قانون بودجه سالانه 96 کل کشور 

ابلاغ قانون اصلاح ماده 3 و 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی


قانون بودجه سالانه 95 کل کشور            اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور

قانون بودجه سالانه 93 کل کشور                قانون بودجه سالانه 94 کل کشور


قانون بودجه سالانه 91 کل کشور                  قانون بودجه سالانه  92کل کشور

قانون بودجه سالانه 89 کل کشور                   قانون بودجه سالانه 90 کل کشور

قانون بودجه سالانه 87 کل کشور            قانون بودجه سالانه 88 کل کشور     

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی   قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی    

   قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  

                                    قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی