پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1401

تامین اعتبار پارت اول و دوم مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1401 واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1402/10/10 یکشنبه
 مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1401

بارگذاری مدارک و مستندات کارکنان انتقالی در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه کل کشور

در راستای انتقال اعتبارات حقوق و مزایای پرسنلی کارکنان انتقالی، فرایند بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه کل کشور در حال انجام می باشد.

1402/8/1 دوشنبه
بارگذاری مدارک و مستندات کارکنان انتقالی در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه کل کشور

تکمیل موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی

موافقتامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی درسال 1402 تکمیل گردید

1402/7/23 یکشنبه
تکمیل موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی

انعقاد موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی

تبادل موافقتنامه های طرح های ملی تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1402دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه انجام گردید

1402/5/14 شنبه
انعقاد موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی
نسخه قابل چاپ