پنجشنبه 10 اسفند 1402  

دستورالعمل ها

لیست.

نحوه انتقال و ماموریت کارکنان غیر هیات علمی در سال 1402
نحوه پرداخت حقوق و مزایا کارکنان انتقالی در سال 1402
پیرو دستورالعمل نحوه توزیع فوق العاده سختی پرسنل درگیر کرونا
دستورالعمل نحوه انتقال و ماموریت کارمندان غیر هیات علمی در سال 1401

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1401
دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم
دستورالعمل جابجای اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی 1399
دستورالعمل جابجای اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی 1398
دستورالعمل جابجای اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی 1397
دستورالعمل جابجای اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی 1396
اصلاحیه دستورالعمل اجرای بودجه و انظباط مالی سال 1398
دستورالعمل اجرای بودجه و انظباط مالی سال1398
دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 97
اصلاحیه دستورعمل اجرایی برنامه درمناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر خرداد 97
دستورالعمل_اجرایی_برنامه مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر اسفند_96
دستور العمل اجرای مناطق حاشیه، سکونتگاه¬های غیررسمی شهری دی 94
دستورالعمل جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی
کمک هزینه عائله مندی زنان شاغل
دستورالعمل جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته
دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
بازتوزیع 10 درصد برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری
دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی سال 95 ورژن 17
پرداخت کارانه به کارکنان معاونت بهداشت در واحدهای محیطی دولتی شهر و حاشیه شهر
پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و داروسازان شاغل در بیمارستانها
نحوه محاسبه سهم های قابل توزیع در دستورالعمل پرداخت عملکرد(ملاک توزیع جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات سلامت)
دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی سال 94 ورژن 16
الزامات دستورالعمل برنامه حمایت از بیماران بستری
دستورالعمل حمایت از بیماران بستری
دستورالعمل های طرح تحول سلامت
پرداخت کارانه شاغلین سطح محیطی واحدهای شهری