پنجشنبه 10 اسفند 1402  

قوانین

لیست.

قانون بودجه سالانه 1401 کل کشور         قانون بودجه سالانه 1402 کل کشور  
                                                   
قانون بودجه سالانه 99 کل کشور            قانون بودجه سالانه 1400 کل کشور

قانون بودجه سالانه 97 کل کشور
          قانون بودجه سالانه 98 کل کشور     

اصلاحیه قانون بودجه سال 96 بند ج تبصره 13         قانون بودجه سالانه 96 کل کشور 

ابلاغ قانون اصلاح ماده 3 و 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی


قانون بودجه سالانه 95 کل کشور            اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور

قانون بودجه سالانه 93 کل کشور                قانون بودجه سالانه 94 کل کشور


قانون بودجه سالانه 91 کل کشور                  قانون بودجه سالانه  92کل کشور

قانون بودجه سالانه 89 کل کشور                   قانون بودجه سالانه 90 کل کشور

       قانون بودجه سالانه 87 کل کشور                           قانون بودجه سالانه 88 کل کشور     

 لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (1407-1403)
 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (1400-1396)

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1394-1390)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (1388-1384)   

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1383-1379)  
 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1378-1374) 
 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)