پنجشنبه 10 اسفند 1402  

موافقت نامه

سال 96.

اصلاحیه موافقتنامه شماره12900026طب سنتی

اصلاحیه موافقتنامه شماره12900011مرکز مدیریت پیوند عضو

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900025 کاهش نرخ داروهای ساخته شده

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900023 کمک به تربیت تامین و نیروی انسانی متخصص

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900022 درمان بیماران خاص و صعب العلاج

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900021 یارانه دارو و شیر خشک

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900020 کمک به تحمل ناپذیر

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900018کمک به راه اندازی

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900017 فعالیتهای فرهنگی

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900016 اجرای پزشک خانواده

اصلاحیه موافقتنامه شماره 12900015پیشگیری دهان و دندان

اصلاحیه موافقتنامه شماره 1290009مطالعه هم گروهی

اصلاحیه موافقتنامه شماره 1290008 کمک به هزینه سرانه

اصلاحیه موافقتنامه شماره 1290006 امور فن آوری و

اصلاحیه موافقتنامه شماره 1290005 فعالیتهای آموزشی و دانشجویی

اصلاحیه موافقتنامه شماره 1290002 بیمارستانهای روانی مسمویتهای دارویی

اصلاحیه موافقتنامه 530000101 ارزش افزوده

اصلاحیه شماره 2 موافقتنامه 5300087- ماده 73 ق ب ش

اصلاحیه موافقتنامه شماره 1290007 تحقق قطبهای کشور

ماده37 قانون الحاق-ارزش افزوده

یارانه دارو و شیر خشک

مطالعه هم گروهی ملی

کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور


فعالیتهای آموزشی و دانشجویی

طب سنتی

تسویه بدیهای دولت از جمله بانک ها،پیمانکاران،شهرداریها و بدیهای مربوط به خرید تضمینی....

پزشک خانواده

کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان


نوشابه های گازدار متفرقه


کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی

مازاد درآمد اختصاصی

کمک به راه اندازی مراکز بهداشتی،درمانی و آموزشی جدید


کاهش نرخ داروهای ساخته شده ،مواد اولیه دارو،واکسن،شیر خشک و ....


کمک به بیمارستانهای روانی،مسمومیت های دارویی،سوختگی و مناطق محروم و .....

فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی


پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان کودکان زیر 12

ایجاد دسترسی عادلانه


دخانیات

کمک به تربیت،تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز


تحقق قطبهای کشور

مرکز مدیریت پیوند عضو

بیمارستان

درمان بیماران خاص و صعب العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت و ....

امور فن آوری و تحقیقات پزشکی