پنجشنبه 10 اسفند 1402  

موافقت نامه

سال 95.


اصلاحیه یارانه دارو شیر خشک 22-129000
اصلاحیه هزینه های تحمل ناپذیر درمان 21-129000

اصلاحیه مطالعه هم گروهی ملی10-129000
اصلاحیه مازاد درآمد اختصاصی 5-129000
اصلاحیه کمک به سرانه بیمارستانهای آموزشی 9-129000
اصلاحیه کاهش نرخ داروهای ساخته شده 26-129000
اصلاحیه کمک به راه اندازی مراکز بهداشتی19-129000
اصلاحیه فعالیتهای فرهنگی 18-129000
اصلاحیه فعالیتهای آموزشی و دانشجویی 6-129000
اصلاحیه طب سنتی 27-129000
اصلاحیه ساستهای جمعیتی 25-129000
اصلاحیه دهان و دندان16-129000
اصلاحیه دسترسی عادلانه 20-129000
اصلاحیه درمان بیماران خاص و صعب العلاج 23-129000
اصلاحیه تربیت نیروی انسانی 24-129000
اصلاحیه پیوند عضو 12-129000
اصلاحیه پزشک خانواده 17-129000

اصلاحیه بیمارستانهای روانی و سوختگی 3-129000
اصلاحیه اورژانس تهران 2-129000
اصلاحیه امور فناوری و تحقیقات پزشکی 7-129000

اصلاحیه تحقق قطب های علمی8-129000
یک درصد ارزش افزوده
هم گروهی ملی

نوشابه های گازدار متفرقه
مازاد درآمد اختصاصی
کمک به راه اندازی مراکز بهداشتی،درمانی و آموزشی جدید
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی
فعالیتهای آموزشی و دانشجویی
عوارض خرده فروشی سیگار
تحقق قطبهای کشور
پیشگیری از بیماریهای ریوی متفرقه
ایجاد دسترسی عادلانه
پزشک خانواده
مرکز مدیریت پیوند عضو
کمک به بیمارستانهای روانی،مسمومیت های دارویی،سوختگی و مناطق محروم و .....
امور فن آوری و تحقیقات پزشکی

کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی
پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان کودکان زیر 12
فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی
کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان
یارانه دارو و شیر خشک
درمان بیماران خاص و صعب العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت و ....
کمک به تربیت،تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور
کاهش نرخ داروهای ساخته شده ،مواد اولیه دارو،واکسن،شیر خشک و ....
طب سنتی