پنجشنبه 10 اسفند 1402  

موافقت نامه

سال 94.


129000-1جزء 10 ردیف 530000
129000-3-1کمک به بیمارستانهای روانی مسمومیت های دارویی و مناطق محروم
129000-5مازاد درآمد اختصاصی
129000-6-1فعالیتهای آموزشی و دانشجویی
129000-6فعالیتهای آموزشی و دانشجویی
129000-9-1سرانه بیمارستانهای آموزشی
129000-11-1مطالعه هم گروهی ملی
129000-12-1دهان و دندان
129000-12دهان و دندان
129000-13-1فعالیتهای فرهنگی
129000-13فعالیتهای فرهنگی
129450-1-1اجرای بند ب ماده 34
129450-1اجرای بند ب ماده 34
129450-3-1ایجاد دسترسی عادلانه مردم
129450-3-2 ایجاد دسترسی عادلانه مردم
129450-3-3ایجاد دسترسی عادلانه مردم
129450-3ایحاد دسترسی عادلانه مردم
129450-4 کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان
129450-4-2کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر
129450-5-1یارانه دارو و شیر خشک
129450-5یارانه دارو و شیر خشک
129450-6-1درمان بیماران خاص و صعب العلاج
129450-7-1کمک به تربیت تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
129450-7-2کمک به تربیت تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
129450-7کمک به تربیت تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
129450-9-1مابه التفاوت نرخ ارز واردات دارو
129450-9مابه التفاوت نرخ ارز واردات دارو
129000-7 امور فناوری و تحقیقات پزشکی
129000-10 پاداش پایان خدمت بازنشستگان هیات علمی
129450-2 پزشک خانواده
129000-8-1 تحقق قطب های کشور
129000-8 تحقق قطب های کشور
129450-6 درمان بیماران خاص و صعب العلاج
129000-9 سرانه بیمارستانهای آموزشی
129000-3 کمک به بیمارستانهای روانی مسمومیت های دارویی و مناطق محروم
129000-14 طب سنتی
129450-8 کمک به اجرایی سیاستهی جمعیتی
129450-4-1کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان
129450-4 کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر
129000-11 مطالعه هم گروهی ملی