پنجشنبه 10 اسفند 1402  

شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس بودجه ردیف های ابلاغی جاری و اختصاصی.

1- دریافت و پیگیری اعلام واریز اعتبارات ردیف های ابلاغی جاری و اختصاصی وزرات متبوع از سایت مربوطه 

2- ایجاد شناسه جهت ثبت اعتبارات دریافتی ردیفهای ابلاغی جاری و اختصاصی در نرام افزار تعهدی (نظام نوین مالی)

3- دریافت و مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها،دستورالعمل ها و آئین نامه ها و تطبیق آن با برنامه های عملیاتی

دانشکده و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

4- جمع آوری اطلاعات لازم از واحد های تابعه در راستای صدور تخصیص اعتبارات ردیفهای ابلاغی


5- ابلاغ تخصیص اعتبار به واحد های تابعه و مدیریت امور مالی

6-
کنترل هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ردیفهای متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه


7- انجام مکاتبات لازم و سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق

8- کمک به تهیه و تنظیم موافقتنامه های بودجه تفصیلی ، پیشنهادی ، اصلاحیه بودجه