پنجشنبه 10 اسفند 1402  

شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس اعتبارات اختصاصی.
1.        نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف در هر یک از واحدها براساس برنامه عملیاتی
2.       تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه ای سالیانه دانشگاه
3.       نظارت بر اجرای پروژه ها و بازدید ادواری و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها براساس برنامه های عملیاتی
4.       شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و دائم پروژه ها براساس برنامه عملیاتی
5.       بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران و تنظیم دستور پرداخت
6.       ارائه گزارش از مصوبات سفرهای استانی ریایست جمهور و سایر مقامات
7.       نظارت بر انطباق فعالیت های واحدهای دانشگاهی با اهداف و خط مشی های برنامه های عملیاتی تدوین شده
8.      گزارش گیری از واحدهای تابعه دانشگاهی به منظور انجام برنامه های عملیاتی در مقاطع سه ماه
9.       نظارت بر تهیه و تدوین گزارش های سالانه دانشگاه و واحدهای زیر مجموعه و انطباق آن با برنامه های عملیاتی و استراتژیک دانشگاه
10.      تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه براساس برنامه های عملیاتی
11.      ابلاغ چک لیست های نظارتی به واحدها
12.     بازدید میدانی از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های نظارتی براساس برنامه های عملیاتی
13.    تهیه و تدوین روش ها،ضوابط و معیارهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد بودجه ای و ابلاغ آن به حوزه ها،واحدها و مراکز تحت پوشش
14.    اعمال روش ها و مقررات ارزیابی در جهت تطبیق و مقایسه عملکرد بودجه ای با مصوبات ابلاغ شده واراده گزارش
15.    بررسی و تهیه گزارش از چالش ها و مشکلات اعتباری و عملیاتی دانشگاه در بازدید از واحدها
16.     نظارت بر اجرای بودجه از طریق تطابق تخصیص های سه ماهه و عملکرد اعتبارات ا استفاده از نرم افزار داشبورد نظام نوین مالی
17.    شناسایی منابع درآمدی دانشگاه در حوزه های بهداشت درمان و آموزش و پژوهش
18.    پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی فعالیت ها،طرحها و برنامه های دانشگاه
19.     مشارکت در کمیته های مرتبط و فعال دانشگاه در جهت ارتقاء سطح درآمد دانشگاهچ
20.     مشارکت فعال در کمیته بیمه استانی در دفاع از منافع دانشگاه
21.     بررسی وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی،روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه ها
22.    درخواست افزایش سقف اعتبارات مصوب اختصاصی در صورت نیاز
23.   بررسی فرآیندهای موجود در کسب درآمد واحدها و ارائه پیشنهاد برای ارتقاء مستمر فرآیندهای موجود
24.   نظارت و پیگیری مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسال به معاونت سلامت وزارت از ریق ردیف های متمرکز وزارتی(مصدومین ترافیکی،مصدومین غیر ترافیکی،نیازمندان،بیماران سرطانی و ....)
25.   پیش بینی میزان درآمد دوره مالی  بعد،نظارت و پیگیری بر اساس و وصول درآمدهای واریزی به حساب های خزانه داری کل(کارتهای بهداشتی،آزمایشات مواد غذایی،صدور پروانه های پزشکی،مطب و کارخانجات و ...)
26.    نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی وزارت بهداشت و درمان در واحدهای تابعه
27.   نظارت بر ثبت صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به درآمد در سامانه سجاد(سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصی)
   28.    مطالعه و تحقیق در زمینه فعال سازی و تقویت بخش های درآمدزا با توجه به نتایج و قیمت تمام شده فعالیتها
29.    شناسایی موانع عدم وصول به موقع درآمدهای دانشگاه مطابق با برنامه عملیاتی
30.   شناسایی کسور بیمه ای و ارائه راهکارهای مفید جهت کاهش آن و ارائه گزارش ماهانه
31.   مطالعه و ارائه راهکار جهت افزایش منابع درآمدی دانشگاه
32.   بررسی میزان بدهی های دانشگاه
33.   تعیین اولویت پرداخت بدهی های دانشگاه براساس برنامه های عملیاتی
34.   کنترل میزان بدهی و تعهد ایجاد شده مدیران مطابق با برنامه های عملیاتی دانشگاه