پنجشنبه 10 اسفند 1402  

موافقت نامه

سال 93.

اصلاحیه شماره 1 تامین تجهیزات مورد نیاز جهت پیشگیری و مقابله با بیماریها-30303757-1-129000.
اصلاحیه شماره 1 خرید تجهیزات آزمایشگاههای بهداشتی - 30303758
اصلاحیه شماره 2 تامین تجهیزات پزشکی و تعمیرات اساسی بیمارستانهای موجود -30303742-1-129450
اصلاحیه شماره 2 تدوین ضوابط و معیارهای نگهداری فضاهای درمانی-30303710-1-129000
اصلاحیه شماره 2 توسعه مبارزه با دخانیات-30302230-1-129000
اصلاحیه شماره 2 تهیه و تدوین استاندارهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی -30146619-1-129000
اصلاحیه شماره 3 احداث بخش جدید یا تغییر کاربری تخت های بیمارستان مازاد بر نیاز به بخش سوختگی-30303159 -1-129000
اصلاحیه شماره 3 ایجاد سیستمهای بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی-30302008-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تامین آمبولانس مورد نیاز شبکه اورژانس کشور با اولویت مراکز بهداشتی درمانی روستایی  30303014
اصلاحیه شماره 3 تامین تجهیزات و ماشین آلات -30510005-4-129000
اصلاحیه شماره 3 تامین تجهیزات و ماشین آلات-30319001-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تامین مسکن متخصصینپزشکی در شهرها زیر صدهزار نفر-30303066-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تبدیل و تغییر کاربری بیمارستانهای مازاد بر نیاز-30403008-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تعمیر و تامین تجهیزات خوابگاههای دانشجویی -30146648-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تعمیر و تجهیز پایگاه های اورژانس و فوریتهای پزشکی -30303694-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تعمیرات و بهسازی سیستم فاضلاب بیمارستانها-30302010-1-129000
اصلاحیه شماره 1 تامین تجهیزات مورد نیاز جهت پیشگیری و مقابله با بیماریها-30303757-1-129000
اصلاحیه شماره 3 خرید آمبولانس برای مراکز بهداشتی درمانی روستایی -30303423
اصلاحیه شماره 3 خرید تجهیزات آزمایشگاههای مرجع و اورژانس-30303132-1-129000
اصلاحیه شماره 3 خرید دستگاههای همودیالیز -30303421-1-129000
اصلاحیه شماره 3 کمک به تکمیل فضاهای آموزشی دانشگاهها-30146025-1-129000
اصلاحیه شماره 3 کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی-30146029-8-129000
اصلاحیه شماره 3 کمک به ساخت و تکمیل مساجد و فضاهای فرهنگی دانشگاهها-30214002-1-129000
اصلاحیه شماره 3 کمک به تکمیل فضای نیمه تمام مراکز پژوهشی -10521008-1-129000
اصلاحیه شماره 3 گسترش فناوری و اطلاعات در بهداشت و درمان -10517012-1-129000
اصلاحیه شماره 3 مطالعه و سازماندهی فضاهای آموزشی -30146478-1-129000
ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهای پزشکی در جاده های کشور -30303634-1-129000
تامین تجهیزات بیمارستانی موضوع بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 93 کل کشور -30303780-1-129000
تکمیل فضاهای آموزشی و درمانی -30146787-1-129000
اصلاحیه شماره 3 تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که 40 درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردمتامین شده باشد -30303032-1-129000