پنجشنبه 10 اسفند 1402  

موافقت نامه

سال 95.


1601005001 ایجاد سیستمهای بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی

1601005002 تعمیرات و بهسازی سیستم فاضلاب بیمارستانها

1601005003 توسعه مبارزه با دخانیات


1601005004 تکمیل فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی و درمانی

1602001001 گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهداشت و درمان

1602004116 ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهای پزشکی در جاده های کشور

1602004171 تامین تجهیزات مورد نیاز برای 60 هزار تخت بیمارستانهای کشور

1602004174 تبدیل و تغییر کاربری بیمارستانهای مازاد بر نیاز و ایجاد مرکز نگهداری ، توانبخشی و بازتوانی بیماران روانی مزمن

1602004175 تعمیر و تجهیز پایگاههای اورژانس و فوریتهای پزشکی

1602004245 تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی که 40درصد اعتبار آنها از محل کمکهای مردم تامین شده باشد

1602004261 خرید آمبولانس برای مراکز بهداشتی درمانی روستایی فاقد آمبولانس با اولویت مناطق محروم

1602004263 خرید تجهیزات آزمایشگاههای مرجع و اورژانس

1602004264 خرید دستگاههای همودیالیز

1602004283 خرید آمبولانس مورد نیاز شبکه اورژانس کشور

1602004306 تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با اولویت مناطق توسعه نیافته

1602004321 تامین آمبولانس امداد رسانی

1702002002 تامین تجهیزات و ماشین آلات

1803025004 کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههایی که 50 درصد اعتبار آنها از محل سایر منابع تامین شده باشد

1803025006 کمک به خرید تجهیزات و ماشین آلات آموزشی و کمک آموزشی

16002004170 تامین تجهیزات پزشکی و تعمیرات اساسی بیمارستانهای موجود

1602004172تامین تجهیزات و ماشین آلات

1602004173تامین مسکن متخصصین پزشکی

1803025004 تکمیل فضاهای آموزشی

1803025004تکمیل فضاهای آموزشی

1805007038کمک به تکمیل فضاهای 

1702002003 کمک به توسعه فضاهای ورزشی

1701010001کمک به ساخت و تکمیل مساجد