پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اهداف و رسالت

رسالت اداره بودجه و پایش عملکرد.

  مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به منظور تامین ، تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی دانشگاه ، پیش بینی نیازهای آینده ، شناسائی ، جذب و بهره برداری از منابع موجود ، تهیه ، پیشنهاد و دفاع از سیاستهای اجرائی دانشگاه در زمینه بودجه ریزی و اجرای بودجه در چارچوب سیاستها و راهبردهای کلان دانشگاه زیر نظر معاونت توسعه و برنامه ریز ی منابع فعالیت می کند این مدیریت بر اساس ارزشهای عدالت اجتماعی ، قانون مداری ، کرامت انسانی ، فرهنگ اسلامی و شایسته سالاری و حمایت از نوآوری و استفاده از شیوه های علمی جهت شناسائی و استفاده از منابع ، تقویت روحیه امانتداری ، مسئولیت پذیری و کار تیمی ، پاسخگوئی مطمئن ، به موقع و قابل اتکا به مشتریان خود شامل واحدهای تابعه دانشگاه ، واحدهای ستادی ، مدیریت های ستادی ، معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع از جمله مدیریت مالی و مرکز نوسازی و تحول اداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، استانداری ، وزارتخانه و کارکنان مدیریت بودجه و ذینفعان شامل نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و دیگر سازمانهای نظارتی ارائه خدمت می کند سعی ما بر این است تا برنامه ریزی ، تامین ، توزیع و تخصیص منابع مالی بصورت عادلانه ، شفاف ، ضابطه مند و با استفاده از روش های علمی و فناوریهای جدید انجام پذیرد   ما بر آنیم تا با مشارکت کارشناسان خبره ، با دستیابی به منابع جدید و افزایش مستمر آن از منابع مالی کشور نسبت به تسریع در وصول منابع و تسهیل در انجام هزینه ها، منطبق با برنامه های مصوب کوشا باشیم و در این خصوص پاسخگوترین و پیشروترین واحد دانشگاه با میزان بالایی از رضایتمندی مشتریان گردیم .
 • تلاش در جهت افزایش درآمدهای دانشگاه
 • تلاش در جهت کاهش هزینه های دانشگاه
 • ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
 • بهبود رضایتمندی گیرندگان خدمت
 
راهبردها   
 • ساماندهی مدیریت منابع مالی دانشگاه در راستای اهداف برنامه های توسعه کشور و سیاستهای دانشگاه
 • طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • توانمند سازی کارکنان
 • ساماندهی و توسعه مدیریت اطلاعات
 • بهبود فرآیندهای بودجه و ارتقاء بهره وری
 • افزایش جلب حمایت مقامات ارشد به جایگاه دانشگاه
 • ارائه پژوهش های کاربردی و بهره برداری از نتایج آنها

  
اهداف کلان