پنجشنبه 10 اسفند 1402  

شرح وظایف

شرح وظایف اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد.

     1-   همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها براساس برنامه های عملیاتی
2-     مطالعه و اجرا طرح ساماندهی اتوماسیون برنامه ریزی عملیاتی
3-     مطالعه و اجرا طرح ساماندهی اتوماسیون بودجه ریزی عملیاتی
4-     نظارت و تطبیق قراردادهای منعقده واحدهای دانشگاهی با برنامه های عملیاتی و استراتژیک
5-     تنظیم و ارائه فرم های کمیسیون ماده 215 برنامه پنجم توسعه و ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه
6-     مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع(استراتژیک) دانشگاه
7-     جمع آوری و بررسی برنامه های میان مدت و کوتاه مدت واحدهای دانشگاهی در چارچوب برنامه استراتژیک دانشگاه
8-    پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین و مقررات و آئین نامه های داخلی در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرایی دانشگاه و در راستای پاسخگوئی مدیران واحدهای تابعه
9-     شرکت در جلسات مناقصات در راستای تحقق برنامه ریزی عملیاتی واحدها
10-    مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها،دستورالعمل هاو آئین نامه ها و تطبیق آن با برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشگاه و طرح در جلسات مرتبط
11-    مشارکت و تهیه برنامه های عملیاتی در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده
12-   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و تطبیق برنامه های عملیاتی و استراتژیک با آنها و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
13- ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش
14- مرجع پاسخگوئی و رفع سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی
15- تعیین شاخص عملکرد و اهداف کمی مربوط به هر یک در سه دسته داده،ستاده و کیفی با همکاری گروه پلیش عملکرد
16-   شناسایی و بازبینی فعالیت ها در حوزه های بهداشت،درمان،فوریت های پزشکی،آموزش و پژوهش در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه
17- شناسایی و تعیین مراکز فعالیت و مراکز هزینه ها راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه
18- انتساب فعالیت ها به هر یک از واحدهای سازمانی
19-   تهیه کتابچه فعالیت های دانشگاه
20-   تهیه و بازنگری مدل های برنامه ریزی عملیاتی و استراتژیک
21-   بازنگری برنامه های عملیاتی هر سه ماه براساس گزارش گروه پایش عملکرد
22- پیگیری و برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با نظام بودجه ریزی عملیاتی برای مدیران واحدهای عملیاتی
23-بررسی و تحلیل علل عدم تحقق برنامه های عملیاتی
24-برگزاری جلسه تصویب برنامه عملیاتی واحدهای تابعه
25-اجرای فرآیند تصویب تفاهم نامه عملیاتی مطابق با برنامه عملیاتی
26- ابلاغ برنامه عملیاتی مصوب به واحدهای تابعه
27-اباغ برنامه استراتژیک مصوب دانشگاه به واحدهای تابعه
28-تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز بودجه تفضیلی سالیانه
29- بررسی شاخص های اماری موجود و بهبود آنها مابق با نیاز
30- بررسی زمینه ها و بسترهای مناسب پژوهش های بودجه ریزی عملیاتی و نظام نوین مالی
31- ارتباط با شبکه تحقیقات بین المللی سیاست گذاری مدیریت مالی سلامت و انتقال اطلاعات لازم به واحدهای زیر مجوعه دانشگاه
32-تهیه و به روز رسانی بانک تحقیقات در زمینه های نظام نوین بودجه ریزی و نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی
33-اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح دانشگاه در استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی
34-تنظیم برنامه ها و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان در راستای بودجه ریزی عملیاتی
35-بررسی نیازسنجی واحدها در طر های توسعه و ارائه پیشنهاد در اولویت بندی رفع نیازهای واحدها
36-ارزیابی پیشنهادات توسعه در واحدها و ارائه تحلیل های لازم و تطابق با برنامه عملیاتی و استراتژیک دانشگاه به تصمیم گیران
37-تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی دانشگاه با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین "حسابداری میریت"