پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1402/5/14 شنبه

انعقاد موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی.

تبادل موافقتنامه های طرح های ملی تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1402دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه انجام گردید.

.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر