پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/3 یکشنبه

برگزاری جلسه بیمارستان شهید بهشتی آبادان.

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز بیمارستان آیت اله شهید بهشتی آبادان برگزار شد.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان:روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم و محمود موسی پور به همراه رئیس امور مالی بیمارستان آیت اله شهید بهشتی آبادان سرکار خانم خاطره برمکی جلسه ای در راستای کاهش مصارف و رسیدن به یک شاخص(هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها) در دفتر بودجه تشگیل شده و همچنین نکاتی در خصوص لزوم تغییر رویه در مدیریت هزینه و خلق منابع و مدیریت مصرف مطرح و مسئول امور مالی چالش های حوزه خود بحث و تبادل نظر شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر