پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/5/30 دوشنبه

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

پایش کارشناسان بودجه از معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه .

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز دو شنبه مورخ 1402/5/30 در دفتر رئیس امور مالی  و با حضور معاون دانشجویی جناب آقای سعید جلوای و رئیس امور مالی جناب آقای قاسم منصوری و کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم وصالح طیبی نژاد کلیه هزینه ها و پرداختها (اعتبارات جاری و اختصاصی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت،هدف از پایش مذکور رسیدن به یک شاخص (هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها )بوده و همچنین پیشبرد هزینه ها براساس تفاهم نامه ثبت شده می باشد
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر